บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด

 

ประวัติ ( Our History )

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  โดยกลุ่มวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการพลังงาน ค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทน และงานรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ของระบบทางด้านวิศวกรรม ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์  ( Our Vision )

บริษัทฯ  ออกแบบและติดตั้งระบบทางด้านวิศวกรรม และพลังงานทดแทน ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ ( Our Mission )

1. งานรับเหมาติดตั้ง
- งานระบบไฟฟ้า  และระบบส่องสว่าง
- งานระบบปรับอากาศ และห้องเย็น
- งานระบบห้องบ่มใบยาสูบ ห้องอบลำไย และห้องอบพืชผลทางการเกษตร
- งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

การบริการ ( Scope of Work )

มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบทางวิศวกรรม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมหลายแขนง ได้แก่

 1) ที่ปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Pumping)
- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (Solar Mobile Pumping)
- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Stand alone
- ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 2) ที่ปรึกษาออกแบบ ติดตั้งระบบอบแห้งลำไย และพืชผลทางการเกษตร
เน้นการออกแบบระบบอบแห้งพืชผลทางการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการลดการใช้ พลังงาน และลดต้นทุนในการผลิตมากที่สุด เน้นการออกแบบระบบให้สามารถประหยัดระยะเวลาในการอบแต่ละรอบ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาล

 3) ที่ปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบบ่มใบยาสูบ
เน้นการออกแบบระบบอบแห้งพืชผลทางการเกษตรที่มห้ความสำคัญกับการลดการใช้ พลังงานและลดต้นทุนในการผลิตมากที่สุด  เน้นการออกแบบระบบให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และลดขั้นตอนในการดำเนินงานออกแบบให้ระบบสามารถบ่มใบยาสูบได้ทีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

4) การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงทางวิศวกรรม
เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษาระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
4.1) ติดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซล
4.2) งานติดตั้งห้องเย็น
4.3) งานซ่อมบำรุงระบบทางวิศวกรรม

 5) ที่ปรึกษาออกแบบ ควบคุมงาน และติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทน
เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ ติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน


ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com